SNB NDKR M. Venus 140

 

Technické parametry

Platební podmínky

 • 2 dny - 590,- Kč
 • 3 dny - 690,- Kč
 • 4 dny - 790,- Kč
 • 5 dnů - 890,- Kč
 • 6 dnů - 990,- Kč
 • 7 dnů - 1090,- Kč
 • 8 dnů - 1190,- Kč
 • 9 dnů - 1290,- Kč
 • 10 dnů - 1390,- Kč
 • 5000,- Kč

 

 

SNB NDKR M. Venus 140

Dostupné
Nedostupné
PÚSČPSN
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Květen 2024
PÚSČPSN
18
1
2
3
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31
Červen 2024
PÚSČPSN
22
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30
Červenec 2024
PÚSČPSN
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
-
-

Lyže BEANY Totem 140

 

Technické parametry

Platební podmínky

 • 2 dny - 690,- Kč
 • 3 dny - 790,- Kč
 • 4 dny - 890,- Kč
 • 5 dnů - 990,- Kč
 • 6 dnů - 1090,- Kč
 • 7 dnů - 1190,- Kč
 • 8 dnů - 1290,- Kč
 • 9 dnů - 1390,- Kč
 • 10 dnů - 1490,- Kč
 • 4000,- Kč

 

 

Lyže BEANY Totem 140cm

Dostupné
Nedostupné
PÚSČPSN
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Květen 2024
PÚSČPSN
18
1
2
3
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31
Červen 2024
PÚSČPSN
22
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30
Červenec 2024
PÚSČPSN
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
-
-

Slackline 25m

 

Platební podmínky

 • 1 den - 130,- Kč/den
 • 2 dny - 120,- Kč/den
 • 3 dny - 110,- Kč/den
 • 4 dny - 100,- Kč/den
 • 5 dnů - 90,- Kč/den
 • 6 a více dnů - 80,- Kč/den
1000,- Kč

 

 

Slackline 25m

Dostupné
Nedostupné
PÚSČPSN
14
1 dubna, 2024100,- Kč
1
2 dubna, 2024100,- Kč
2
3 dubna, 2024100,- Kč
3
4 dubna, 2024100,- Kč
4
5 dubna, 2024100,- Kč
5
6 dubna, 2024100,- Kč
6
7 dubna, 2024100,- Kč
7
15
8 dubna, 2024100,- Kč
8
9 dubna, 2024100,- Kč
9
10 dubna, 2024100,- Kč
10
11 dubna, 2024100,- Kč
11
12 dubna, 2024100,- Kč
12
13 dubna, 2024100,- Kč
13
14 dubna, 2024100,- Kč
14
16
15 dubna, 2024100,- Kč
15
16 dubna, 2024100,- Kč
16
17 dubna, 2024100,- Kč
17
18 dubna, 2024100,- Kč
18
19 dubna, 2024100,- Kč
19
20 dubna, 2024100,- Kč
20
21 dubna, 2024100,- Kč
21
17
22 dubna, 2024100,- Kč
22
23 dubna, 2024100,- Kč
23
24 dubna, 2024100,- Kč
24
25 dubna, 2024100,- Kč
25
26 dubna, 2024100,- Kč
26
27 dubna, 2024100,- Kč
27
28 dubna, 2024100,- Kč
28
18
29 dubna, 2024100,- Kč
29
30 dubna, 2024100,- Kč
30
Květen 2024
PÚSČPSN
18
1 května, 2024100,- Kč
1
2 května, 2024100,- Kč
2
3 května, 2024100,- Kč
3
4 května, 2024100,- Kč
4
5 května, 2024100,- Kč
5
19
6 května, 2024100,- Kč
6
7 května, 2024100,- Kč
7
8 května, 2024100,- Kč
8
9 května, 2024100,- Kč
9
10 května, 2024100,- Kč
10
11 května, 2024100,- Kč
11
12 května, 2024100,- Kč
12
20
13 května, 2024100,- Kč
13
14 května, 2024100,- Kč
14
15 května, 2024100,- Kč
15
16 května, 2024100,- Kč
16
17 května, 2024100,- Kč
17
18 května, 2024100,- Kč
18
19 května, 2024100,- Kč
19
21
20 května, 2024100,- Kč
20
21 května, 2024100,- Kč
21
22 května, 2024100,- Kč
22
23 května, 2024100,- Kč
23
24 května, 2024100,- Kč
24
25 května, 2024100,- Kč
25
26 května, 2024100,- Kč
26
22
27 května, 2024100,- Kč
27
28 května, 2024100,- Kč
28
29 května, 2024100,- Kč
29
30 května, 2024100,- Kč
30
31 května, 2024100,- Kč
31
Červen 2024
PÚSČPSN
22
1 června, 2024100,- Kč
1
2 června, 2024100,- Kč
2
23
3 června, 2024100,- Kč
3
4 června, 2024100,- Kč
4
5 června, 2024100,- Kč
5
6 června, 2024100,- Kč
6
7 června, 2024100,- Kč
7
8 června, 2024100,- Kč
8
9 června, 2024100,- Kč
9
24
10 června, 2024100,- Kč
10
11 června, 2024100,- Kč
11
12 června, 2024100,- Kč
12
13 června, 2024100,- Kč
13
14 června, 2024100,- Kč
14
15 června, 2024100,- Kč
15
16 června, 2024100,- Kč
16
25
17 června, 2024100,- Kč
17
18 června, 2024100,- Kč
18
19 června, 2024100,- Kč
19
20 června, 2024100,- Kč
20
21 června, 2024100,- Kč
21
22 června, 2024100,- Kč
22
23 června, 2024100,- Kč
23
26
24 června, 2024100,- Kč
24
25 června, 2024100,- Kč
25
26 června, 2024100,- Kč
26
27 června, 2024100,- Kč
27
28 června, 2024100,- Kč
28
29 června, 2024100,- Kč
29
30 června, 2024100,- Kč
30
Červenec 2024
PÚSČPSN
27
1 července, 2024100,- Kč
1
2 července, 2024100,- Kč
2
3 července, 2024100,- Kč
3
4 července, 2024100,- Kč
4
5 července, 2024100,- Kč
5
6 července, 2024100,- Kč
6
7 července, 2024100,- Kč
7
28
8 července, 2024100,- Kč
8
9 července, 2024100,- Kč
9
10 července, 2024100,- Kč
10
11 července, 2024100,- Kč
11
12 července, 2024100,- Kč
12
13 července, 2024100,- Kč
13
14 července, 2024100,- Kč
14
29
15 července, 2024100,- Kč
15
16 července, 2024100,- Kč
16
17 července, 2024100,- Kč
17
18 července, 2024100,- Kč
18
19 července, 2024100,- Kč
19
20 července, 2024100,- Kč
20
21 července, 2024100,- Kč
21
30
22 července, 2024100,- Kč
22
23 července, 2024100,- Kč
23
24 července, 2024100,- Kč
24
25 července, 2024100,- Kč
25
26 července, 2024100,- Kč
26
27 července, 2024100,- Kč
27
28 července, 2024100,- Kč
28
31
29 července, 2024100,- Kč
29
30 července, 2024100,- Kč
30
31 července, 2024100,- Kč
31
-
-

SNB Beany Spirit 126

 

Technické parametry

Platební podmínky

 • 2 dny - 590,- Kč
 • 3 dny - 690,- Kč
 • 4 dny - 790,- Kč
 • 5 dnů - 890,- Kč
 • 6 dnů - 990,- Kč
 • 7 dnů - 1090,- Kč
 • 8 dnů - 1190,- Kč
 • 9 dnů - 1290,- Kč
 • 10 dnů - 1390,- Kč
 • 5000,- Kč

 

 

SNB Beany Spirit 126cm

Dostupné
Nedostupné
PÚSČPSN
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Květen 2024
PÚSČPSN
18
1
2
3
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31
Červen 2024
PÚSČPSN
22
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30
Červenec 2024
PÚSČPSN
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
-
-

SNB FLOW Micron 110

 

Technické parametry

Platební podmínky

 • 2 dny - 590,- Kč
 • 3 dny - 690,- Kč
 • 4 dny - 790,- Kč
 • 5 dnů - 890,- Kč
 • 6 dnů - 990,- Kč
 • 7 dnů - 1090,- Kč
 • 8 dnů - 1190,- Kč
 • 9 dnů - 1290,- Kč
 • 10 dnů - 1390,- Kč
 • 5000,- Kč

 

 

SNB Flow Micron 110cm

Dostupné
Nedostupné
PÚSČPSN
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Květen 2024
PÚSČPSN
18
1
2
3
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31
Červen 2024
PÚSČPSN
22
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30
Červenec 2024
PÚSČPSN
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
-
-

SNB BURTON 100

 

Technické parametry

Platební podmínky

 • 2 dny - 490,- Kč
 • 3 dny - 590,- Kč
 • 4 dny - 690,- Kč
 • 5 dnů - 790,- Kč
 • 6 dnů - 890,- Kč
 • 7 dnů - 990,- Kč
 • 8 dnů - 1090,- Kč
 • 9 dnů - 1190,- Kč
 • 10 dnů - 1290,- Kč
 • 5000,- Kč

 

 

SNB Burton After School Special 100cm

Dostupné
Nedostupné
PÚSČPSN
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Květen 2024
PÚSČPSN
18
1
2
3
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31
Červen 2024
PÚSČPSN
22
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30
Červenec 2024
PÚSČPSN
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
-
-

Lyže BEANY Totem 120

 

Technické parametry

Platební podmínky

 • 2 dny - 690,- Kč
 • 3 dny - 790,- Kč
 • 4 dny - 890,- Kč
 • 5 dnů - 990,- Kč
 • 6 dnů - 1090,- Kč
 • 7 dnů - 1190,- Kč
 • 8 dnů - 1290,- Kč
 • 9 dnů - 1390,- Kč
 • 10 dnů - 1490,- Kč
 • 4000,- Kč

 

 

Lyže BEANY Totem 120cm

Dostupné
Nedostupné
PÚSČPSN
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Květen 2024
PÚSČPSN
18
1
2
3
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31
Červen 2024
PÚSČPSN
22
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30
Červenec 2024
PÚSČPSN
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
-
-

Lyže ELAN Lil Magic 100

 

Technické parametry

Platební podmínky

 • 2 dny - 490,- Kč
 • 3 dny - 590,- Kč
 • 4 dny - 690,- Kč
 • 5 dnů - 790,- Kč
 • 6 dnů - 890,- Kč
 • 7 dnů - 990,- Kč
 • 8 dnů - 1090,- Kč
 • 9 dnů - 1190,- Kč
 • 10 dnů - 1290,- Kč
 • 3000,- Kč

 

 

Lyže ELAN Lil Magic 100cm

Dostupné
Nedostupné
PÚSČPSN
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Květen 2024
PÚSČPSN
18
1
2
3
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31
Červen 2024
PÚSČPSN
22
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30
Červenec 2024
PÚSČPSN
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
-
-

Lyže ELAN Jett 80

 

Technické parametry

Platební podmínky

 • 2 dny - 490,- Kč
 • 3 dny - 590,- Kč
 • 4 dny - 690,- Kč
 • 5 dnů - 790,- Kč
 • 6 dnů - 890,- Kč
 • 7 dnů - 990,- Kč
 • 8 dnů - 1090,- Kč
 • 9 dnů - 1190,- Kč
 • 10 dnů - 1290,- Kč
 • 3000,- Kč

 

 

Lyže ELAN Jett. 80cm

Dostupné
Nedostupné
PÚSČPSN
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Květen 2024
PÚSČPSN
18
1
2
3
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31
Červen 2024
PÚSČPSN
22
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30
Červenec 2024
PÚSČPSN
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
-
-

SUP – F2 – Comet – 10’5“

 

Technické parametry

 • Délka - 10'5" / 317 cm
 • Šířka - 32" / 82 cm
 • Výška - 6" / 15 cm

 

 

PADDLEBOARD - F2 - Comet - 10.5

Dostupné
Nedostupné
PÚSČPSN
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
Květen 2024
PÚSČPSN
18
1
2
3
4
5
19
6
7
8
9
10
11
12
20
13
14
15
16
17
18
19
21
20
21
22
23
24
25
26
22
27
28
29
30
31
Červen 2024
PÚSČPSN
22
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30
Červenec 2024
PÚSČPSN
27
1
2
3
4
5
6
7
28
8
9
10
11
12
13
14
29
15
16
17
18
19
20
21
30
22
23
24
25
26
27
28
31
29
30
31
-
-