Podmínky pronájmu obytného vozu

 • I. PŘEDMĚT NÁJMU
  • Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci do užívání vůz s obytnou vestavbou (dále jen „vozidlo“):
 • II. DOBA NÁJMU
  • Začátek nájmu den/hod:
  • Konec nájmu den/hod:
  • Celkový počet dnů:
  • Nájemce se zavazuje za dočasné užívání vozidla zaplatit sjednaný nájem po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
 • III. NÁJEMNÉ
  • 1. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli za užívání vozidla smluvní nájemné ve výši ................za den. Tedy celkem: ......... Kč včetně DPH.
  • 2. Nájemné obsahuje denní limit 300km. Nadlimitní kilometry budou účtovány 6,-Kč/1km.
  • 3. Nájemce je povinen pronajímateli předem uhradit nevratný rezervační poplatek ve výši 30% z celkové částky. Doplatek 70% z celkové částky sjednaného nájemného je nájemce povinen uhradit pronajímateli nejpozději v den předání vozu nájemci.
  • 4. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že pronajímatel je oprávněn odmítnout předat nájemci vozidlo v případě, kdy nájemce v souladu s touto smlouvu neuhradí doplatek nájemného nebo kauci ve sjednané době. Za účelem uhrazení dlužného nájemného a kauce je pronajímatel oprávněn stanovit nájemci náhradní lhůtu a po jejím marném uplynutí je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
  • 5. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli kauci ve výši 20.000,- Kč, a to k zajištění úhrady případných budoucích škod způsobených nájemcem na vozidle nebo jeho příslušenství či úhrady jiných pohledávek pronajímatele za nájemcem, které pronajímateli vzniknou v souvislosti s nájmem vozidla dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů (například pokuty a jiné poplatky spojené s užíváním vozidla nájemcem). Kauce dle předchozí věty je splatná nejpozději v den předání vozidla nájemci a je možné ji uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti. V případě vzniku mimořádné události, zejména dopravní nehody, poškození či odcizení vozidla, bude kauce vyúčtována bez zbytečného odkladu po stanovení případných závazků nájemce vůči pronajímateli. Pronajímatel je oprávněn započíst proti závazku vrátit kauci po skončení nájmu nájemci veškeré kaucí zajištěné pohledávky, které bude mít za nájemcem (splatné i nesplatné). Vyúčtování kauce bude provedeno pronajímatelem do 3 dnů od vrácení zapůjčeného vozidla.
  • 6. Nájemce je oprávněn tuto smlouvu jednostranně zrušit, a to za následujících podmínek. Zrušení smlouvy je třeba provést písemnou formou a smlouva se ruší dnem, kdy je písemný úkon nájemce obsahující jednostranné zrušení doručen pronajímateli. V případě, kdy nájemce zruší tuto smlouvu 15 a více dní před sjednaným dnem předání vozidla, vzniká nájemci povinnost zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 30 % ze sjednaného nájemného. Pokud nájemce smlouvu zruší ve lhůtě 14 až 7 dnů přede dnem předání vozidla, vzniká mu povinnost zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 50 % ze sjednaného nájemného. Pokud nájemce zruší smlouvu za méně než 7 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen uhradit pronajímateli storno poplatek v plné výši sjednaného nájemného. Den, ve kterém došlo ke zrušení rezervace, se započítává do výše uvedeného počtu dnů rozhodných pro výpočet storno poplatku.
  • 7. Nájem vozidla dle této smlouvy je možno prodloužit pouze písemnou dohodou smluvní stran. V případě nevrácení vozidla po skončení nájmu bude předmět nájmu považován pronajímatelem za odcizený a toto bude neodkladně hlášeno Policii ČR.
  • 8. V případě, že se nájemce dostane do prodlení s úhradou nájemného, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1,0% z dlužné částky za každý den prodlení. Povinnost hradit nájemné trvá i v případě, že vozidlo bude havarované nebo jinak nepojízdné z viny nájemce.
  • 9. Faktura vystavená pronajímatelem musí obsahovat údaje dle zákona o DPH v platném znění.
  • 10. Úplata za nájem zahrnuje:
   • Letní nebo zimní sadu pneumatik
   • Povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
   • Mezinárodní pojištění odpovědnosti - zelená karta (při výjezdu do zahraničí),
   • Havarijní pojištění na území celé EU se spoluúčastí 15%, min. 20.000,- Kč, asistenční služby,
   • Silniční daň
   • Dálniční známku pro Českou republiku, nepřetržité asistenční služby spojené s cestováním, zejména pomoc při výjimečných situacích, technické poradenství k vozidlu, jiné organizační a asistenční služby.
  • 11. Úplata za nájem vozidla nezahrnuje:
   • Náklady na pohonné hmoty a destilovanou vodu, příp. nemrznoucí kapalinu používanou do ostřikovačů skel, eventuálně světlometů,
   • Opravy defektů pneumatik, příp. škody způsobené na pneumatikách a discích.
 • IV. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
  • 1. Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci vozidlo v době dle čl. II. této smlouvy a ve sjednaném místě, jinak v Brně dle domluvy. Spolu s vozidlem předá pronajímatel nájemci příslušenství vozidla a doklady potřebné k provozu vozidla. O předání vozidla, včetně jeho příslušenství a dokladů bude vyhotoven a smluvními stranami podepsán protokol o předání vozu.
  • 2. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel předá vozidlo nájemci po provedení kontroly stavu počítadla ujetých km, množství motorového oleje, chladicí kapaliny a množství brzdové kapaliny, pneumatik, osvětlení vozidla, akumulátoru a úplnosti povinné výbavy v souladu s vyhláškou MD č. 341/2002 Sb. Pronajímatel předává vozidlo s plně natankovanou nádrží PHM.
  • 3. Pronajímatel je povinen zajistit po celou dobu trvání nájmu povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vč. „zelené karty“ a havarijní pojištění vozidla (na území států EU) – spoluúčast 15%, minimálně 20.000,-Kč. Ostatní pojištění si v případě potřeby hradí sám nájemce. Zavazadla a osobní věci nájemce nejsou pojištěny.
  • 4. Nájemce je oprávněn užívat vozidlo k účelu, k němuž je vozidlo obvykle užíváno, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen dodržovat při řízení, parkování a obsluze vozidla veškeré právní předpisy zejména předpisy upravující provoz vozidel na pozemních komunikacích platné v příslušné zemi. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou by mu porušením této povinnosti způsobil.
  • 5. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. Vzniklou škodu, zničení či ztrátu je nájemce povinen hlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nutné opravy během jízdy může učinit pouze osoba k tomu odborně způsobilá. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem. Při ceně opravy nad 2.000 Kč je třeba vyžádat předchozí souhlas pronajímatele.
  • 6. Nájemce se zavazuje nesvěřit vozidlo k řízení jiné osobě než níže uvedené:
   • Oprávněná osoba
    • Jméno a příjmení:
    • Datum narození:
    • Adresa trvalého bydliště:
    • Číslo řidičského oprávnění:
    • Datum vydání ŘO:
  • 7. Nájemce není oprávněn předat užívání vozidla jiné právnické nebo fyzické osobě než osobě uvedené v předchozím odstavci, nebo aby užíval vozidlo pro účely taxislužby, zúčastňoval se s ním závodů či ho dále dal do podnájmu či výpůjčky.
  • 8. Nájemce je povinen v případě dopravní nehody, při které dojde k poškození vozidla, dopravní nehodu oznámit orgánům dopravní policie a současně pronajímateli. Obdobným způsobem nájemce postupuje i v případě odcizení vozidla nebo jeho poškození.
  • 9. Škody, u nichž nájemce nedoloží potvrzení Policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem. Pojištění vozidla je sjednáno jako pojištění se spoluúčastí 15%, minimálně 20.000,- Kč za každou jednotlivou pojistnou událost. Při vzniku pojistné události hradí spoluúčast nájemce. V případech kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, je nájemce odpovědný vůči pronajímateli za celou výši škody.
  • 10. Vznikne-li na vozidle škoda způsobená hrubým porušením povinností ze strany nájemce (požití alkoholu, neoprávněné úpravy na vozidle, nesprávné použití obytného vozu a jeho vybavení, přenechání řízení vozidla neoprávněné osobě apod.) je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu, jejíž úhradu odmítne z důvodu porušení povinností nájemce pojišťovna.
  • 11. Nájemce bere na vědomí, že v případě nehody nebo poruchy vozidla nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu vozidla nebo jinou kompenzaci, nad rámec sjednaných asistenčních služeb.
  • 12. Pro případ ztráty osvědčení o technickém průkazu nebo klíče od vozidla v průběhu doby nájmu sjednávají smluvní strany povinnost nájemce uhradit nezbytně vynaložené náklady spojené se zajištěním nového osvědčení o technickém průkazu nebo klíče. Pokud nájemce po skončení nájmu nevrátí pronajímateli spolu s vozidlem osvědčení o technickém průkazu, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč vč. DPH a v případě nevrácení klíčů od vozidla vč. nástavby a servisních dvířek smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč vč. DPH. Zaplacením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na zaplacení vzniklé škody.
  • 13. Nájemce není oprávněn provádět s vozidlem jízdy pro cizí potřebu a za úplatu, nesmí nadměrně přetěžovat vozidlo nad přípustnou mez a účastnit se s vozidlem soutěžních jízd.
  • 14. Nájemce je povinen při odstavení vozidla používat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno.
  • 15. Nájemce se zavazuje nepoužívat žádnou formu reklamy na vozidle (samolepky apod.) bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
  • 16. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli všech poplatky, pokuty a penále, pokud povinnost k jejich úhradě bude ze strany orgánů veřejné správy uložena pronajímateli, a to z důvodu na straně nájemce.
  • 17. Při nájmu platí zákaz kouření ve všech prostorách vozidla, ať za jízdy či při odstavení vozidla a zákaz jakýchkoli úprav (polepování, šroubování, vrtání apod.).
  • 18. Nájemce není oprávněn přepravovat ve vozidle psy a jiná domácí, nebo jakákoliv  jiná zvířata. V případě porušení ustanovení 17. nebo 18. této smlouvy je nájemce povinen odstranit na vlastní náklady případné škody a znečištění vzniklé přítomností zvířete ve vozidle nebo kouřením a současně zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 10.000 Kč.
  • 19. Nájemce nesmí ve vozidle přepravovat nebezpečné látky nebo věci. Nájemce není oprávněn používat vozidlo pro pracovní účely.

 

 • V. SKONČENÍ NÁJMU A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • 1. Nájemní vztah zaniká dnem a hodinou uvedenou ve smlouvě, příp. zrušením ze strany nájemce za podmínek stanovených touto smlouvu či výpovědí ze strany pronajímatele. Nájemní vztah rovněž zaniká zničením vozidla. Nájemce je povinen vrátit vozidlo pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklé míře opotřebení, a to v době dle čl. II. této smlouvy a na sjednaném místě, jinak v místě sídla pronajímatele, a to s plně natankovanou nádrží PHM. V případě nedotankování nádrže uhradí nájemce hodnotu chybějící PHM a smluvní poplatek ve výši 1.000,- Kč vč. DPH. Musí být vyprázdněna odpadní nádrž a kazeta WC musí být vyprázdněna a vypláchnuta. V případě vrácení vozu znečištěného nad rámec běžného používání (skvrny a ostatní znečištění neodstranitelné běžným mytím a úklidem) nebo nevyprázdnění WC kazety uhradí nájemce hodnotu umytí, vyčištění a smluvní poplatek ve výši 3.000 Kč vč. DPH.
  • 2. Pronajímatel může smlouvu o pronájmu vozidla vypovědět i před uplynutím sjednané doby za těchto podmínek, že nájemce:• Neoznámí orgánům dopravní policie a současně pronajímateli dopravní nehodu, nebo jiné skutečnosti, v důsledku kterých došlo ke škodě na vozidle.• Provede úpravy, výměnu dílů nebo agregátů vozidla bez souhlasu pronajímatele. To neplatí v případech nouze, kdy takováto úprava nebo výměna je nezbytná z důvodu zamezení vzniku škod na vozidle nebo zamezení škodám následným u nájemce.• Poruší své povinnosti stanovené v této smlouvě.
  • 3. V případě výpovědi smlouva zaniká v okamžiku, kdy je výpověď doručena nájemci. Nájemce je po ukončení smlouvy výpovědí povinen předat vozidlo pronajímateli. Výpověď může být učiněna i formou emailu nebo textové zprávy zaslané na mobilní telefon. V případě předčasné výpovědi, je nájemce povinen vrátit vozidlo pronajímateli nejpozději do 48 hodin po doručení výpovědi.
  • 4. Pronajímatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že automobil byl v průběhu předchozích výpůjček odcizen nebo byl při nehodě poškozen takovým způsobem, že není způsobilý k jízdě. Pronajímatel je povinen o této skutečnosti informovat okamžité poté, co se o této skutečnosti dozvěděl a současně je povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby zajistil pro účely této smlouvy náhradní automobil, který bude odpovídat specifikaci a vlastnostem automobilu uvedeného v článku I.1. Pronajímatel je povinen prokázat nájemci, že k události odcizení nebo poškození vozidla skutečně došlo. V případě odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele je pronajímatel povinen vrátit nájemci zaplacené zálohy a nájemné v plné zaplacené výši, a to nejpozději do 5 dnů od data odstoupení od smlouvy.
  • 5. V případě zániku smluvního vztahu je nájemce povinen pronajímateli vozidlo vrátit umyté a čisté v hodinu a den uvedený ve smlouvě. O vrácení vozidla bude sepsán protokol.
  • 6. Nebude-li vozidlo prokazatelně vráceno vinou nájemce ve stanovený den a stanovenou hodinu dle čl. II, vyhrazuje si pronajímatel prohlásit toto vozidlo za odcizené a neprodleně informuje orgány Policie ČR. Nebude-li vozidlo vráceno ve stanovený den a stanovenou hodinu vyhrazuje si půjčovna účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč vč. DPH za každý započatý den prodlení s vrácením vozidla. K úhradě této smluvní pokuty je pronajímatel oprávněn započíst svůj závazek proti složené kauci dle této smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele požadovat náhradu způsobené škody.
 • VI. SPECIFICKÁ USTANOVENÍ
  • 1. Pronajímatel souhlasí s výjezdem vozidla do jakéhokoliv státu v rámci EU.
 • VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou stran.
  • 2. Smlouva bude vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá strana obdrží po jedné
  • 3. Nedílnou součástí této smlouvy je „Protokol o předání obytného vozu“, vše podepsané pronajímatelem a nájemcem.
  • 4. Veškeré změny a doplňky je nutno provést formou písemné přílohy ke smlouvě.
  • 5. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smlouvy oznámit druhé straně změnu sídla firmy, bydliště, případně jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy.